Изграждане на компетентностен модел за зелено предприемачество

Резултатите от ПР1 ще бъдат следните:

 

  • Електронно картографиране на зелени предприятия, добри практики, инициативи, обучителни мобилности и т.н. в страните партньори, за да се идентифицира текущата ситуация на национално ниво.
  • База данни с партньори, организации и еко-предприемачи, които могат да участват в програмата за набиране на персонал.
  • Профил на успешни зелени предприемачи..
  • Инструмент за зелен одит за идентифициране на зелените – предприемачески нужди и пропуски на младите хора (YP) и младежките работници (YW) чрез онлайн инструмент за скрининг, въз основа на който да се проектира обучението за изграждане на капацитет.
  • Представяне на национални резултати по аудио-визуални методи
  • КОМПЕТЕНТНОСТТНА РАМКА ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, спрямо която уменията на младите хора ще бъдат наблюдавани, оценявани и валидирани чрез системата Open Badges, която ще бъде разработена в ПР2.
  • Експертна консултативна група за осигуряване на качеството на проекта чрез МЕМОРАНДУМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.


Този проектен резултат (ПР1) има иновативни характеристики както по отношение на технологични процедури/инструменти, така и очакваното му въздействие е тясно свързано с предоставянето и достъпа до информация по отношение на зелената предприемаческа сцена във всяка страна партньор. Интерактивният инструмент за зелено предприемачество ще бъде отличен ресурс в ръцете на YP и YW за търсене на МОДЕЛИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ, МЕНТОРИ и ПОСЛАНИЦИ, които могат да мотивират YP да следват предприемаческа кариера с въздействие върху околната среда и общността, в която живеят. ЗЕЛЕНАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА РАМКА ще допринесе за надграждането на младежката работа и може да се използва от други сектори и целеви групи.