Οικοδόμηση του πλαισίου ικανοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας

Τα αποτελέσματα του PR1 θα είναι τα εξής:

 

  • Ηλεκτρονική χαρτογράφηση πράσινων επιχειρήσεων, καλών πρακτικών, πρωτοβουλιών, μαθημάτων κινητικότητας κ.λπ. σε χώρες εταίρους, προκειμένου να εντοπιστεί η τρέχουσα σκηνή σε εθνικό επίπεδο.
  • Βάση δεδομένων με συνεργάτες, οργανισμούς και οικολογικούς επιχειρηματίες που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσλήψεων.
  • Προφίλ επιτυχημένων πράσινων επιχειρηματιών..
  • Πράσινο Εργαλείο Ελέγχου για τον εντοπισμό των πράσινων – επιχειρηματικών αναγκών των Νέων (YP) και των Λειτουργών Νεολαίας (YW) μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου ελέγχου βάσει του οποίου θα σχεδιαστεί η κατάρτιση για την ανάπτυξη ικανοτήτων.
  • Παρουσίαση εθνικών αποτελεσμάτων σε οπτικοακουστικές μεθόδους
  • ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ βάσει του οποίου οι δεξιότητες των Νέων θα παρακολουθούνται, θα αξιολογούνται και θα επικυρώνονται μέσω του συστήματος Open Badges που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του PR2.
  • Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου μέσω του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.


Αυτό το PR1 έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά τόσο από πλευράς τεχνολογικών διαδικασιών/εργαλείων όσο και από πλευράς του αναμενόμενου αντίκτυπού του που σχετίζεται στενά με την παροχή και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα σε κάθε χώρα του έργου. Το διαδραστικό εργαλείο πράσινης επιχειρηματικότητας θα είναι μια εξαιρετική πηγή στα χέρια των YP και των YWs για να αναζητήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ, ΜΕΝΤΟΡΕΣ και ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ που μπορούν να παρακινήσουν τους νέους να ακολουθήσουν μια επιχειρηματική σταδιοδρομία με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινότητα στην οποία ζουν. Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εργασίας για τη νεολαία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους τομείς και ομάδες-στόχους.