Изграждане на компетентностен модел за зелено предприемачество

The results of PR1 are the following:

 

  • Електронно картографиране на зелени предприятия, добри практики, инициативи, обучителни мобилности и т.н. в страните партньори, за да се идентифицира текущата ситуация на национално ниво.
  • База данни с партньори, организации и еко-предприемачи, които могат да участват в програмата за набиране на персонал.
  • Профил на успешни зелени предприемачи..
  • Инструмент за зелен одит за идентифициране на зелените – предприемачески нужди и пропуски на младите хора (YP) и младежките работници (YW) чрез онлайн инструмент за скрининг, въз основа на който да се проектира обучението за изграждане на капацитет.
  • Представяне на национални резултати по аудио-визуални методи
  • КОМПЕТЕНТНОСТТНА РАМКА ЗА ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, спрямо която уменията на младите хора ще бъдат наблюдавани, оценявани и валидирани чрез системата Open Badges, която ще бъде разработена в ПР2.
  • Експертна консултативна група за осигуряване на качеството на проекта чрез МЕМОРАНДУМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.


This PR1 has innovative features both in terms of technological procedures/tools and its expected impact is closely related to the provision and access of information with regards to the green entrepreneurship scene in each partner country. The interactive green entrepreneurial tool is an excellent resource in the hands of YP and YWs to look for ROLE MODELS, MENTORS and AMBASSADORS who can motivate YP to follow an entrepreneurial career with an impact on the environment and the community they live in. The GREEN ENTREPRENEURSHIP FRAMEWORK contributes to the upgrade of youth work and can be used by other sectors and target groups.

Green-Entrepreneurial Audit for Young People and Youth Workers

Infographic Videos

The GreenWave framework

Entrepreneurial

Green

The GreenWave Experts - Advisory Committee