Отворен интерактивен портал, инструмент за електронно обучение и набиране на служители за зелени предприемачи

Основните резултати от ПР3 са:

  1. ДИНАМИЧЕН и ИНТЕРАКТИВЕН уеб портал (базиран в облак), предлагащ следните функции:
  2. ПОРТАЛ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ с всички материали, разработени в ПР1 за Програмата за изграждане на капацитет
  3. Е-ОЦЕНЯВАНЕ за валидиране на зелени и предприемачески умения чрез екосистемата на Open Badges
  4. Е-БИБЛИОТЕКА за професионално развитие (възможности за обучение, KA1 в ЕС и т.н.) и помощни материали за младежки работници (инструменти, ресурси, материали и т.н.)
  5. Е-МРЕЖА за популяризиране на идеите и бизнес плановете на младите хора
  6. hands on experiences for YP to work in green enterprises
  7. ИНСТРУМЕНТ ЗА КАРТИРАНЕ, базиран на Google Maps за записване и представяне на зелени предприятия, инициативи и програми.

Всички продукти на ПР3 са базирани на комбинация от технологии с отворен код, за да могат лесно да се поддържат, прехвърлят, разширяват и адаптират към други контексти след края на периода на изпълнение на проекта.