Οικοδόμηση του πλαισίου ικανοτήτων για την πράσινη επιχειρηματικότητα

Τα αποτελέσματα του PR1 θα είναι τα εξής:

 

  • Ηλεκτρονική χαρτογράφηση πράσινων επιχειρήσεων, καλών πρακτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων κινητικότητας κ.λπ. στις χώρες εταίρους, με σκοπό την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο.
  • Βάση δεδομένων με συνεργάτες, οργανισμούς και πράσινους επιχειρηματίες που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσλήψεων.
  • Προφίλ επιτυχημένων πράσινων επιχειρηματιών.
  • Εργαλείο Πράσινου Ελέγχου για τον εντοπισμό των πράσινων και επιχειρηματικών αναγκών των Νέων (ΥΡ-Young People) και των Εκπαιδευτών/Συμβούλων Νέων (YW-Youth Workers). Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο ελέγχου, βάσει του οποίου θα σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων.
  • Παρουσίαση των εθνικών αποτελεσμάτων με οπτικοακουστικές μεθόδους
  • ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μέσω του οποίου οι δεξιότητες των Νέων θα παρακολουθούνται, θα αξιολογούνται και θα επικυρώνονται, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα Open Badges που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του PR2.
  • Συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου μέσα από ένα ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ.


Αυτό το PR1 έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά τόσο από πλευράς τεχνολογικών διαδικασιών/εργαλείων, όσο και ως προς τον αναμενόμενο αντίκτυπο που σχετίζεται με την πρόσβαση και παροχή πληροφοριών αναφορικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα σε κάθε χώρα-εταίρο. Το διαδραστικό εργαλείο πράσινης επιχειρηματικότητας θα είναι μια εξαιρετική πηγή που προσφέρεται στους Νέους και τους Εκπαιδευτές/Συμβούλους, ώστε να μπορούν να αναζητούν ΠΡΟΤΥΠΑ, ΜΕΝΤΟΡΕΣ και ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ, ικανούς να παρακινήσουν νεαρά άτομα να ακολουθήσουν μια επιχειρηματική σταδιοδρομία με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινότητα στην οποία ζουν. Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εργασίας των νέων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι από άλλους τομείς και ομάδες-στόχους.

Πράσινος-Επιχειρηματικός Έλεγχος για Νέους και Εκπαιδευτές/Συμβούλους Νέων

Γραφήματα

Το Πλαίσιο GreenWave

Entrepreneurial

Green

The GreenWave Experts - Advisory Committee