Video editing Freelance
Protest Media Studio Sofia, Bulgaria Sep, 24
NC Future Now 2006 Smolyan, Bulgaria Sep, 24
Learning for Change Veliko Tarnovo, Bulgaria Sep, 24
For Grow Consultant Veliko Tarnovo, Bulgaria Sep, 24
Zero Food Waste Cyprus Nicosia, Cyprus Sep, 21
Marca-ADL Montemor-o-Novo, Portugal Sep, 19
Citizens Act Nicosia, Cyprus Aug, 29
Emphasys Centre 3 P.Dimitrakopoulou, Nicosia, 1090, Nicosia, Cyprus Aug, 28
Emphasys Centre 3 Poliviou Dimitrakopoulou, Nicosia, Cyprus Aug, 28